Muzeum a archiv populární hudby

(občanské sdružení)


sídlo a stálá expozice s informačním centrem:

Muzeum a archiv populární hudby

POPMUSEUM

Kaštan, Bělohorská 201/150
169 00 Praha 6 - Břevnov
tel: +420 605 369 286


info@popmuseum.cz

bankovní spojení:

ČSOB, pobočka Praha - Perla
Perlová 5
číslo účtu:
134 853 236 / 0300


IČO: 68405596
nejsme plátci DPH


alternativní výstavní prostora

galerie v hudebním klubu Vagon
Palác Metro, Národní 25
110 00 Praha 1


depozitář:

areál Přírodovědeckého muzea
Cirkusová ulice
190 00 Praha 9 - Horní Počernice


pobočka Brno:

Pop Museum - archiv
Štefánikova 8
602 00 Brno
+420 723 983 119


poparchiv@popmuseum.cz

osobní kontakty (Praha):

Aleš Opekar:
 +420 776 141 531

Ales.Opekar@rozhlas.cz

Radek Diestler:
 +420 776 141 532

biggus.dickus@seznam.cz

Lexa Guha:
 +420 736 531 352

Alexej.Guha@czech-tv.cz

Petr Hrabalik:
 +420 224.934.524

hardby@email.cz


osobní kontakty (Brno):

Josef Kytnar:
 +420 723 983 119

ota.ktn@atlas.czVýroční zprávy

(ke stažení ve formátu PDF)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2017
2018

ke čtení těchto zpráv budete potřebovat program
Adobe Reader


P O P M U S E U M

Co je Popmuseum?
Historie Popmusea

 

Co je POPMUSEUM

Popmuseum je zkrácený název pro společnost Muzeum a archiv populární hudby a pro její hlavní projekt, stálou expozici s informačním centrem v Praze. Jsme dobrovolným, nezávislým sdružením občanů, sdružujícím členy na základě společného zájmu o českou a slovenskou populární hudbu, o věcné, zvukové, písemné, obrazové a audiovizuální archiválie a další dokumenty, vypovídající o její historii. Jsme právnickou osobou, registrovanou od 10. 11. 1998 ministerstvem vnitra ČR. Naším cílem je iniciace a podpora vzniku státní instituce muzea a archivu populární hudby. Takováto instituce v České republice neexistuje a naše společnost se snaží rozvíjet aktivity, nahrazující alespoň z části její funkce.

 

a co nabízí?

ARCHIVUJEME

Spravujeme depozitář v Praze - Horních Počernicích, kde shromažďujeme a archivujeme písemné dokumenty, nahrávky a audiovizuální záznamy, hudební nástroje a přístroje, související s vývojem populární hudby, stejně jako memorabilie, vztahující se k důležitým osobnostem či událostem české a slovenské populární hudby (populární hudbu chápeme v celé její šíři bez ohledu na stylové, žánrové a časové omezení). Tyto materiály jsou badatelům k dispozici v novém sídle Popmusea v kulturním centru Kaštan. Budování archivu je dlouhodobou aktivitou a odvíjí se v závislosti na přidělovaných grantech.

Máme také moravskou pobočku Poparchiv v Brně, kde vzniká elektronický archiv a kde jsou například deponovány vinylové gramofonové desky a obaly.

 

INFORMUJEME

Poskytujeme informační servis odborné i široké veřejnosti. V našem sídle v kulturním centru Kaštan jsou k dispozici databáze, specializované časopisy a literatura, případně další materiály z fondů Popmusea. Zodpovídáme dotazy, týkající se historie československé populární hudby. K poslechu či ke shlédnutí je zde na výběr široká nabídka historických nahrávek či audiovizuálních dokumentů.

Navštěvují nás domácí i zahraniční novináři, studenti a badatelé, studující či zpracovávající určitý úsek historie populární hudby, i kurátoři, chystající výstavy k tématům souvisejícím s populární hudbou.

 

VYSTAVUJEME

V Popmuseu si můžete prohlédnout stálou expozici hudebních nástrojů, především elektrických kytar československé výroby a vybraných nástrojů klávesových, které byly v bývalém Československu používány.

Další části výstavních ploch jsou věnovány krátkodobým tématickým výstavám, které často přerůstají do dalších prostor kulturního centra Kaštan, do vstupní haly, schodištních stěn a prostor baru v 1. patře.

Pořádáme i další krátkodobé výstavy, v Praze například ve vlastní alternativní galerii v hudebním klubu Vagon, v Městské knihovně, ale i na dalších místech České republiky.

 

BAVÍME

Nabízíme vám různé interaktivní hříčky s hudebními softwary, můžete si prověřit své skladatelské nadání, práci zvukaře, mixujícího stopy nahrávek, můžete si vyzkoušet hru na opravdové elektrické hudební nástroje i zpěv na mikrofon do předtočeného základu (tzv. karaoke).

Pořádáme pro vás též koncerty a projekce, ať již v kulturním centru Kaštan nebo v hudebním klubu Vagon.

 


HISTORIE POPMUSEA

na počátku byl "Bigbít"

Občanské sdružení Muzeum a archiv populární hudby založili 6. 11. 1998 ve vinárně U Sudu v Praze 1 Aleš Opekar, Petr Hrabalik, Radek Diestler a po telefonické konzultaci též Josef Kytnar z Brna. Dne 10. 11. 1998 ministerstvo vnitra České republiky nové sdružení zaregistrovalo. Do konce roku 1999 mělo sdružení na dvacet členů a usilovně hledalo vhodné prostory pro expozici v Praze. Začalo též budovat archiv, jehož základ vznikl z materiálů, nashromážděných v 2. polovině 90. let při práci na seriálu České televize "Bigbít", který pojednával o historii československé rockové hudby.

Popmuseum získalo podporu a granty projektu „Praha – evropské město kultury roku 2000“, hl.m. Prahy, městské části Praha 1, Českého hudebního fondu, OSA a dalších subjektů.

Provoz pro veřejnost byl zahájen koncem března roku 2000: první expozici v Praze 1 v Besední ulici č. 3, v prostorách bývalé Janáčkovy síně jsme nazvali "BIGBÍT". Výstavě i celému interiéru včetně výběru nábytku vtiskl tvář architekt David Vávra, který vše pojednal v duchu tzv. stylu Brusel z přelomu 50. a 60. let 20. století.

Exponáty představovaly historii československé rockové hudby let 1956-1972. Návštěvník zde mohl vidět např. sbírku obalů gramofonových desek, rukopisy Pavla Bobka či Karla Kryla, barytonsaxofon Jana Spáleného, kytary Radima Hladíka nebo Pavola Hammela, množství fotografií, písemných dokumentů a výběr nahrávek či audiovizuálních ukázek jednotlivých obdobím. Kolekci doplňovaly dobové rozhlasové a televizní přijímače, gramofony, magnetofony či dokonce drátofon. Na vybrané historické nástroje si mohl návštěvník zahrát přes stylovou dobovou aparaturu.

Po velkolepé vernisáži, na níž účinkoval např. Vladimír Mišík, bylo pro veřejnost otevřeno šest dní v týdnu od 10 hod. do 17 hod. Projekt byl přitažlivý svou novostí a originalitou.

V dalším období let 2001 a 2002 se chod muzea stabilizoval do proporcí, odpovídajících standardní poptávce veřejnosti. Expozice byla otevřena pouze v pátek, sobotu a neděli od 14 do 18 hodin a také kdykoli mimo tuto dobu po individuální telefonické objednávce. Mezi návštěvníky se střídali jak domácí zájemci (typickým návštěvníkem je rodič - pamětník s potomkem, kterému rodič sám během prohlídky vysvětluje podrobnosti a okolnosti dané éry), tak i cizinec, zpravidla spíše mladý člověk s širšími kulturními zájmy. Časté byly též hromadné návštěvy školních tříd či skupin důchodců, spojené s odborným výkladem.

 

povodňový úder

V srpnu 2002 Popmuseum postihla ničivá povodeň. Voda zatopila suterénní část expozice až po strop a přízemní část expozice včetně depozitáře cca do 3/4 výšky. Podařilo se zachránit téměř všechny hudební nástroje a obsah výstavních vitrín s nejdůležitějšími dokumenty. Těžší technické přístroje jsme ještě stihli položit na stůl nebo na horní plochy vitrín. Předměty na stole byly zatopeny, zatímco ty na vitrínách postihla jen vlhkost. Voda zničila veškerou naši zvukovou techniku včetně dvou nejvzácnějších historických zesilovačů a jejich příslušenství. Zničeny byly všechny dekorativní prvky včetně kostýmovaných drátěných figur, všechny historické rozhlasové přijímače a televizory, z nichž většina byla pevně zabudována do zdí a vitríny s kompletní sbírkou obalů gramofonových desek.

V depozitáři došlo k zatopení uložených přístrojů, zvukových nosičů i ucelených sbírek včetně vzácných pozůstalostí zpěvačky Inky Zemánkové či hlasového pedagoga Leo Jehneho. V kanceláři došlo ke zničení veškerého nábytku, sbírek knih a časopisů včetně nedávno převzaté pozůstalosti hudebního publicisty a historika Karla Knechtla a zničeny zde byly i doklady, týkající se historie občanského sdružení - dopisy, novinové výstřižky a účetnictví.

Veškerý zbylý majetek jsme svezli do Horních Počernic, kde nám vstřícně poskytlo azyl Národní muzeum. V areálu Přírodovědeckého muzea máme k dispozici velký suchý, vytápěný a klimatizovaný depozitář, kde jsme postupně všechny předměty a dokumenty sušili, třídili, restaurovali a nově evidovali. Většinu půjčených předmětů a dokumentů jsme po ošetření navrátili jejich majitelům. Část sbírky (konkrétně vinylové gramodesky a obaly, fotografie apod.) jsme převezli k odbornému ošetření a šetrnému uložení do Brna, do depozitáře v objektu Stará pekárna ve Štefánikově ulici. K postupné obnově přístrojového vybavení nám velmi pomohl tzv. "povodňový grant" hlavního města Prahy.

Objekt v Besední ulici byl na celý rok vyřazen z provozu. Bylo zřejmé, že vzácné muzejní sbírky nemají být napříště ukládány a vystavovány v takto rizikových místech, kde jsme i dlouho před povodní průběžně monitorovali neblahé důsledky nežádoucí vlhkosti. Byli jsme nuceni jednoznačně rezignovat na jinak pěknou a výhodnou lokalitu pražské Kampy a začali hledat prostory nové.

 

koncerty ve Vagonu

Nejaktuálnější úkolem bylo rozhodnout o umístění našich koncertních aktivit. Nechtěli jsme rušit již dohodnuté koncerty podzimní sezóny 2002, a tak jsme navázali úzkou spolupráci s hudebním klubem Vagon na Národní třídě.

Již 8. září zde proběhl koncert slovenského varhaníka a skladatele Mariana Vargy a to velmi úspěšně. Dohodli jsme zde další koncerty a zahájili jednání o zbudování malé galerie ve střední části tohoto klubu a o audiovizuálních projekcích historických dokumentů na plátno v zadní části klubu.

Součástí naší podzimní koncertní sezóny 2002 v klubu Vagon byly tyto koncerty:

 • 20. 10. 2002 Jan Kořínek a skupina Groove s chicagskou bluesovou zpěvačkou Sharon Lewis
 • 25. 11. 2002 dvě legendy českého bigbítu, žijících v emigraci, GK Brothers a Ruchadze Band
 • 20. a 21. 12. 2002 anglická skupina Ten Years After, slavná na přelomu 60. a 70. let 20. století. Přijela v takřka původním obsazení
 • 28. 12. 2002 REVIVAL FESTIVAL, jednodenní přehlídka českých mladých souborů, které se věnují interpretaci repertoáru historicky významných světových souborů, jako jsou Led Zeppelin, Carlos Santana, Jimi Hendrix nebo Janis Joplin (s nadsázkou jsme ji označili jako "výchovný koncert").

Na organizaci koncertů se podílel Pohyblivý klube Joe´s Garage, se kterým jsme spolupracovali i v roce 2003:

 • 5. 3. 2003 Marian Varga, druhý sólový klavírní recital, tentokrát v Lucerna Music Baru
 • 10. 4. 2003 Tarantule, ojedinělé vystoupení příležitostné improvizační skupiny rockových veteránů - Petra Jandy, George Kozla a J. E. Šedivého a Josefa Skrzka z Polska (známého ze skupiny SBB)
 • 23. 4. 2003 Peter Lipa Band, křest nového alba
 • 5. 6. 2003 David Knopfler Band, koncert zakladatele legendární skupiny z přelomu 70. a 80. let minulého století Dire Straits, opět výjimečně v Lucerna Music Baru
 • 25. 10. 2003 DOUBLE ENERGY, dvojkoncert skupina Žáha a Laura a její tygři, Vagon
 • 17. 11. 2003 Peter Lipa a Luboš Andršt Blues Band, křest nového alba, Vagon
 • 18. 11. 2003 Stan the Man Bohemian Blues Band, křest nového alba, Vagon
 • 23. 11. 2003 Colosseum, koncert britské jazzrockové a bluesrockové legendy, Lucerna Music Bar
 • 29. 12. 2003 ZAPPARTY, setkání příznivců Franka Zappy, audiovizuální projekce a koncert zlínské skupiny Frank Zappa Quartet

 

výstavy ve Vagonu

Obnovení výstavní činnosti jsme chtěli učinit způsobem novým a objevným. Běžné galerie či muzea pořádají jen výjimečně koncerty a běžné koncertní agentury obvykle nepořádají výstavy. Popmuseum spojilo oba tyto přístupy a rozhodlo se pořádat výstavy k vybraným koncertům. Vyprojektovali a vyrobili jsme nové výstavní vitríny a jejich osvětlení do střední části klubu Vagon, která je již dostatečně daleko od pódia a vytváří tak vizuálně i zvukově dojem relativně samostatného meziprostoru, který je možno chápat jako malou galerii. Na tuto střední část pak navazuje tmavá zadní část klubu, kde jsou zavěšeny plátno a projektor. Výstavu tak mohou provázet audiovizuální projekce, respektive tyto projekce zde mohou probíhat i nezávisle na výstavě. Popmuseum promítalo od října 2003 záznamy ze svého archívu každý čtvrtek po půlnoci (tzv. Popůlnoční projekce Popmusea) a provázelo projekcemi vernisáže svých výstav a koncerty, ke kterým se výstavy vztahovaly.

Výstavy Popmusea v klubu Vagon měly především dokumentární, respektive naučný či popularizační ráz. Umělecký záběr a účin nebyl v prvním plánu výstavní dramaturgie. Jinými slovy hlavním kritériem výběru výstavního předmětu nebyla jeho aktuální umělecká hodnota, nýbrž jeho hodnota historická, jeho schopnost vypovídací a dokumentační. Vystavovány byly dobové fotografie, plakáty, brožurky, pozvánky, kopie zajímavých dobových časopiseckých článků a drobné trojrozměrné předměty (pouzdro na nástroj, knížka, CD).

První akci tohoto druhu jsme nazvali DOUBLE ENERGY. Na protilehlých pódiích stály dvě skupiny, Laura a její tygři a Žáha, a přetahovali se o přízeň publika. Uprostřed mezi pódii byla otevřena naše galerie s výstavou o historii obou skupin.

Další výstava se týkala historie skupiny Blues Band a také sólových počinů protagonistů skupiny - Petera Lipy a Luboše Andršta a další pojednávala o americkém umělci Franku Zappovi, jehož tvorba měla v Československu velký vliv a ohlas, a to nejen u posluchačů, ale i u samotných tvůrců. Podstatná část výstavy se proto týkala dvou návštěv Franka Zappy v Praze na začátku 90. let.

 

další spolupráce

V průběhu roku 2004 jsme se zapojili do celostátního projektu Česká hudba 2004, v jejímž rámci jsme uspořádali stěžejní akci k poctě českého písničkáře Karla Kryla. Byli jsme požádáni Národním muzeem o spolupráci na řešení vstupní místnosti do nové expozice Českého muzea hudby v Karmelitské ulici, zahájili jsme výstavy v Městské knihovně ve spojitosti s cyklem Rebelující dámy české hudby a uspořádali jsme i výstavu mimopražskou. Ve spolupráci s Českou televizí připravujeme internetovou databázi, související s televizním seriálem Bigbít a společně s brněnskou hudební kavárnou Stará pekárna jsme se podíleli na některých vydáních televizních pořadů Blues ze Staré pekárny a Sólo pro …

 • do 29. 2. 2004 byla ve Vagonu k vidění výstava Frank Zappa v Praze
 • 2. 3. - 31. 5. 2004, Vagon, výstava Karel Kryl 1944 - 1994 - 2004 (ve spolupráci s Klubem Karla Kryla a paní Marlen Kryl), u příležitosti vernisáže zde proběhla 2. března i tisková konference ke všem akcím České hudby 2004, týkajícím se Karla Kryla
 • 12. 4. 2004, Vagon, Zmrtvýchvstání Karla Kryla, koncert k výstavě Karel Kryl 1944 - 1994 - 2004. Celkem 12 účinkujících předneslo své úpravy písní Karla Kryla. Koncert byl velmi žánrově a stylově pestrý a prezentoval jak nosná a zajímavá pojetí předlohy (Jablkoň, Kamil Jasmín Band), tak i méně výrazná, byť upřímně míněná.
 • 24. 6. - 15. 10. 2004, Vagon, Hostiny zapovězeného ovoce (cesta na Strahov, únor - srpen 1990), výstava o prvních koncertech velkých zahraničních hvězd po roce 1989 v Československu
 • 23. 10. - 31.12. 2004, Vagon, 30 let Extempore, výstava o legendě české alternativní scény
 • 23. 10. 2004 Vagon, koncert různých historických obsazení skupiny Extempore
 • duben - prosinec 2004 - výstavy ve foyer velkého sálu Městské knihovny v Praze, vztahující se ke koncertnímu cyklu Rebelující dámy české hudby (Ester Kočičková, Jana Koubková, Dagmar Andrtová, Katka Šarközi, Pavla Milcová, Sestry Steinovy, Pavla Kapitánová, Kaprálová quartet, Zuzana Michnová)
 • březen a duben 2004, Kulturní dům Rozkrok ve Varnsdorfu, Magické noci 1968-04, výstava o Milanu Hlavsovi a českém undergroundu
 • od listopadu 2004, České muzeum hudby v Karmelitské ulici v Praze 1, realizace vstupní místnosti výstavy Člověk, hudba, nástroj, historická audiovizuální projekce, expozice vybraných hudebních nástrojů (ve spolupráci s Milanem Caisem a Tomášem Veselým)
 • 1. 12. 2004 - 15. 1. 2005 Zajímavé časy, kulturní centrum Kaštan, výstava o české nekomerční hudbě po roce 1989 (ve spolupráci s Unijazzem u příležitosti speciálního čísla časopisu Uni)
 • 27. 12. 2004 bluesový koncert v hudebním klubu Kuře v hodinkách k uzavření sezóny

 

v Kaštanu s Unijazzem

Souběžně s aktivitami v klubu Vagon a na dalších místech Popmuseum vyvíjelo po celý rok 2004 velké úsilí za účelem získání nových prostor pro trvalou expozici. Členové společnosti navštívili v průběhu roku řadu míst a vedli množství jednání s různými státními, městskými i soukromými subjekty. Přes půl roku jsme připravovali s Odborem kultury Městské části Prahy 8 smlouvu o využití prostor pro svou novou expozici v Kulturním domu Ládví v Praze 8. Když byla již smlouva z obou stran připravena k podepsání, došlo z jara roku 2004 k odvolání pracovníků Odboru kultury, ba k jeho zrušení. Odbor školství, kterému připadla kompetence v otázkách kultury na Praze 8, zkoumal náš projekt asi 3 měsíce a poté se vyjádřil negativně.

Popmuseum vzápětí přijalo vstřícnou nabídku od sdružení Unijazz, které získalo do pronájmu kulturní centrum Kaštan v Praze 6. Bylo dohodnuto, že Popmuseum získá do podnájmu dvě místnosti v přízemí. Smlouva s Unijazzem byla uzavřena ještě v roce 2004 a již od října Popmuseum připravovalo v Kulturním centru Kaštan výstavu, která měla vernisáž 1. 12. 2004.

Celý rok 2005 jsme projektovali, poptávali, vypisovali konkursy, objednávali, zkoušeli a instalovali. V získaných prostorách jsme si na vlastní náklady vybrousili a nalakovali parkety, vymalovali. Naším architektem se stal ing. Jan Kupka, který s námi již spolupracoval v Besední ulici. Jeho úkol byl o to těžší, oč menší prostory jsou zde k dispozici. Současná expozice proto obsahuje méně dobových dekorativních prvků a soustředí se především na prezentace prostřednictvím elektronických médií, interaktivní hříčky a proměnlivé krátkodobé výstavy.